Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” – wtajemniczenia, którego jedność powinna być zachowywana. Dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu świętego.

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej bronienia.

Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa.

Jeśli kandydat do Sakramentu Bierzmowania jest z innej parafii, musi dostarczyć zgodę swojego ks. Proboszcza .

W naszej Parafii osobą odpowiedzialną za przygotowanie do bierzmowania jest Ks. Leszek Pintal

Program przygotowania:
Na początku III klasy gimnazjum w parafii odbywa się spotkanie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. Młodzież otrzymuje indeksy z programem przygotowania.
W roku szkolnym spotkania formacyjne odbywają się zazwyczaj 2 razy w miesiącu.


Through the sacrament of Confirmation, the baptised strengthen their ties with the Church, receive the power of the Holy Spirit and thus become even more obligated, as the true witnesses of Christ, to spread the faith with their actions and words and to defend it.

During Confirmation candidates are anointed by the Bishop, who makes a mark on their foreheads with the holy anointing oil – the spiritual mark of the Holy Spirit granted to a mature follower of Christ.

If the Confirmation candidate is from another parish, he/she must provide consent from his parish priest.