Słowa Ewangelii ukazują nam dziś Chrystusa jako najwyższego Prawodawcę. Uchylił On przepisy dotyczące świętowania szabatu i wskazał na potrzebę duchowego, a nie tylko fizycznego świętowania. Mszę świętą, w której uczestniczymy, Pan Jezus ustanowił w Wieczerniku dla naszego uświęcenia. Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i Ofiary krzyżowej Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia.