Sakrament małżeństwaPrzymierze małżeńskie

przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KPK 1055,1).

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy:

Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19, 6)

 • Narzeczeni zgłaszają się przynajmniej trzy miesiące przed terminem zawarcia małżeństwa i ustalają datę i godzinę ślubu.
 • Biorą udział w dziesięciu konferencjach przygotowujących do małżeństwa, trzech spotkaniach z psychologiem, oraz dniu skupienia.
 • Dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań do ślubu, druga – w ostatnim tygodniu przed zawarciem sakramentu.

Dokumenty potrzebne przy zawarciu małżeństwa

Narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa trzy miesiące przed wyznaczonym terminem zgłaszają się w kancelarii parafialnej i przedstawiają następujące dokumenty:

 1. świadectwo chrztu, (z datą nie przekraczającą trzech miesięcy)
 2. świadectwo bierzmowania
 3. świadectwo ukończenia katechezy stopnia średniego (szkoła średnia, zawodowa) – do wglądu.
 4. zaświadczenie ukończenia konferencji przygotowawczych do sakramentu małżeństwa
 5. dane personalne i wyznanie świadków
 6. zaświadczenie z USC (ważne 3 miesiące) – niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy, lub akt związku małżeńskiego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 7. Wdowcy przynoszą ponadto cywilny lub kościelny akt zgonu poprzedniego współmałżonka.
 8. Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego

Akt ślubu spisujemy w tygodniu poprzedzającym sakrament.

Świadkowie składają podpisy pod aktem ślubu w zakrystii, bezpośrednio przed liturgią sakramentu.

Skupienia przedślubne w Lublinie

I Niedziela miesiąca

* św. Wojciecha BM, godz. 15.00
ul. Podwale 15

II Niedziela miesiąca

* Matki Bożej Wspomożenia Wiernych,
godz. 15.00, ul. Kalinowszczyzna 3

* Matki Bożej Różańcowej
ul. Bursztynowa 20) , godz. 15.30

III Niedziela miesiąca

* św. Jadwigi Królowej, godz. 15.00
ul. Koncertowa 15

IV Niedziela miesiąca

* św. Jana Pawła II, godz. 15.00 (Kaplica)
ul. Biskupa Fulmana 9

 

In English

The matrimonial covenant

by which a man and a woman establish between themselves a partnership of the whole of life and which is ordered by its nature to the good of the spouses and the procreation and education of offspring, has been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament between the baptised (Can. 1055 §1).

Marriage, being a profound communion of life and love, is not a purely human institution. God Himself created it, as He created man to love and made perpetual and irrevocable love his calling. From the very beginning God established marriage as a lasting and indissoluble bond between a man and a woman. As Christ said, they are bound together by God Himself:

Therefore, what God has joined together, man must never separate (Mt 19, 6)

The betrothed couple report at least three months before their planned marriage date to determine the date and time of the wedding.

They participate in ten meetings in preparation for the marriage, three sessions with a psychologist ,and a day of contemplation.

THE DOCUMENTS NEEDED WHEN CONTRACTING A MARRIAGE

The betrothed couple preparing for the sacrament of matrimony should report to the parish office three months before the planned marriage and present the following documents:

 1. Baptism certificate (valid no longer than three months)
 2. Confirmation certificate
 3. Certificate of secondary school religious instruction (general secondary school, vocational school) – for inspection.
 4. A certificate of completion of the meetings preparing for the sacrament of matrimony.
 5. Personal data and the declaration of the witnesses.
 6. A certificate from the Registry Office (valid 3 months) – essential, if the bride and groom wish the church wedding to have civil validity – the so-called concordat marriage, or marriage certificate that a civil wedding was contracted before.
 7. Widows and widowers also bring the civil or church death certificate of their late spouse.
 8. If the betrothed couple are from another parish, they bring a letter from the parish priest of each granting permission to handle all the formalities and bless the marriage.

The marriage certificate is drawn up during the week preceding the sacrament.

The witnesses place their signatures on the marriage certificate in the sacristy immediately before the liturgy of the sacrament.

Days of Contemplation

1st Sunday of the month
St. Adalbert Parish – 3 p.m.
ul. Podwale 15
20-117 Lublin
tel. (081) 532-41-38

2nd Sunday of the month
Our Lady Help of Christians Parish – 3 p.m.
ul. Kalinowszczyzna 3
20-129 Lublin
tel. (081) 747-50-91

3rd Sunday of the month
Jadwiga of Poland Parish – 3 p.m.
ul. Koncertowa 15
20-866 Lublin
tel. (081) 740-41-54

4th Sunday of the month
Thérèse of Lisieux Parish – 3 p.m.
ul. Krochmalna 47
20-401 Lublin
tel. (081) 532-23-80

Pre-marriage meetings in Lublin

Monday

Saint Agnes Parish – 4 p.m.
ul. Kalinowszczyzna 62
20-129 Lublin
tel. 0-81-747-01-30

Sacred Heart of Jesus Parish– 5 p.m.
ul. Kunickiego 128/130
20-436 Lublin
tel. 0-81-744-38-78

Parish of the Holy Eucharist – 6:30 p.m.
al. Warszawska 31
20-803 Lublin
tel. 0-81-533-30-24

Parish of the Transfiguration – 7 p.m.
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin
tel. 0-81-525-44-97

Tuesday

St. Maximilian Parish – 5 p.m.
Droga Męczenników Majdanka 27
20-325 Lublin
tel. 0-81-744-56-35

St. Andrew Bobola Parish – 6.30 p.m.
ul. Paderewskiego 20
20-860 Lublin
tel. 0-81-742-07-84

Divine Mercy Parish – 7 p.m.
ul. Nałkowskich 80b
20-470 Lublin
tel. 0-81-744 65 23

Our Lady Queen of Poland Parish – 7 p.m.
ul. Gospodarcza 7
20-213 Lublin
tel. 0-81-746-31-16

Wednesday

Holy Cross Parish – 6.30 p.m.
ul. Pogodna 7
20-337 Lublin
tel. 0-81-744-83-84

Our Lady of the Rosary Parish – 7 p.m.
ul. Bursztynowa 20
20-576 Lublin
tel. 0-81-527-10-57

Holy Family Parish – 7 p.m.
Al. Jana Pawła II 11
20-535 Lublin
tel. 0-81-526-51-31

Good Shepherd Parish – 7 p.m.
ul. Radzyńska 3
20-850 Lublin
tel. 0-81-741-50-95

Jadwiga of Poland Parish – 7 p.m.
ul. Koncertowa 15
20-866 Lublin
tel. 0-81-740-41-54

St. John the Baptist and St. John the Evangelist Parish (Archicathedral) – 8 p.m.
ul. Królewska 10
20-109 Lublin
tel. 0-81-532-11-96

Thursday

St. Michael Parish – 10 a.m. and 6 p.m.
ul. Fabryczna 19
20-301 Lublin
tel. 0-81-532-26-58

St. Nicholas Parish – 6.30 p.m.
ul. ks. M. Słowikowskiego 1
20-124 Lublin
tel. 0-81-747-66-45

St. Anthony of Padua Parish – 7 p.m.
ul. Kasztanowa 1
20-245 Lublin
tel. 0-81-747-70-75

St. Ursula Ledóchowska Parish – 7 p.m.
ul. Roztocze 1
20-729 Lublin
tel. 0-81-526-70-65

St. Joseph Parish- 7 p.m.
ul. Filaretów 7
20-609 Lublin
tel. 0-81-444-74-41

Parish of the Most Holy Saviour – 7 p.m.
ul. Św. Magdaleny 10
20-148 Lublin
tel. 0-81-747-97-30

St. Stanislaus Parish – 7 p.m.
ul. Zbożowa 75
20-827 Lublin
tel. 0-81-746-68-33

St. Paul the Apostle Parish – 7.15 p.m.
ul. Bernardyńska 5
20-109 Lublin
tel. 0-81-532-40-62

Saturday

Parish of the Immaculate Heart of Mary – 7 p.m.
al. Kraśnicka 76
20-718 Lublin
tel. 0-81-525-25-58

Sunday

Our Lady Help of Christians Parish – 7 p.m.
ul. Kalinowszczyzna 3
20-129 Lublin
tel. 0-81-747-50-91

Top