Obraz Jezusa Miłosiernego

Obraz Jezusa Miłosiernego

Obraz Jezusa MiłosiernegoObraz Jezusa Miłosiernego należy do najbardziej znanych w historii Kościoła i we współczesnym świecie wizerunków, obok Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jest to obraz niezwykły przede wszystkim dlatego, że jego współautorem jest sam Pan Jezus, który właśnie w takiej postaci ukazał się Siostrze Faustynie w celi płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 22 lutego 1931 roku i według tej wizji polecił namalować swój obraz. "Wieczorem, kiedy byłam w celi - relacjonuje to wydarzenie w <Dzienniczku> - ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: <>" (Dz. 47).

Obraz powstał więc z woli samego Jezusa i jest symbolem i syntezą całego orędzia o Bożym Miłosierdziu, które Jezus przekazał przez św. Siostrę Faustynę.

Pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego powstał w pracowni wileńskiego artysty Eugeniusza Kazimirowskiego pod okiem Siostry Faustyny w 1934 roku. Od tego czasu powstało wiele różnych wersji wizerunku Chrystusa Miłosiernego malowanych według wizji Siostry Faustyny, które są w kościołach i kaplicach całego świata. Szczególne miejsce w tej ikonografii i kulcie Miłosierdzia Bożego zajmuje łaskami słynący obraz z kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

Na obrazie Jezus jest w białej szacie. Prawą rękę ma wzniesioną do błogosławieństwa, lewą dotyka szaty na piersiach, skąd wychodzą dwa wielkie promienie: czerwony i biały. Te elementy obrazu Pan Jezus wyjaśnił w kilku objawieniach w Wilnie w 1934 roku. Na pytanie o znaczenie promieni Jezus powiedział: "Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz… – Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu" (Dz. 299).

Kolejny szczegół rysunku dotyczy spojrzenia Jezusa. "Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża – czyli spojrzenie pełne największego miłosierdzia."

Pod obrazem jest podpis "Jezu, ufam Tobie". Cześć obrazu Jezusa Miłosiernego polega więc na ufnej modlitwie połączonej z aktami miłosierdzia. Do tak rozumianego kultu obrazu Pan Jezus przywiązał wielkie obietnice. Już przy pierwszym objawieniu obrazu zapewnił, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie (Dz. 48), a więc dał obietnicę wiecznego zbawienia. Obiecał także duże postępy na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci oraz wszelkie inne łaski i doczesne dobrodziejstwa, o które z ufnością miłosierni ludzie prosić Go będą.

Obraz ten namalowała Janina Paprocka z Lublina, a poświęcił biskup pomocniczy diecezji lubelskiej Mieczysław Cisło.

In addition to Christ Crucified and Christ Resurrected, the Divine Mercy image is one of the best-known depictions of Christ in the history of Church and in the contemporary world. What is so unique about this painting is that it was co-authored by the Lord Jesus Himself, who appeared to Saint Faustina Kowalska in a vision she had on 22 February 1931 in her cell in the Płock Convent of the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy, telling her to paint His image according to the pattern she saw. "In the evening, when I was in my cell," she recorded in the Diary, "I saw the Lord Jesus clothed in a white garment. One hand [was] raised in the gesture of a blessing, the other was touching the garment at the breast. From beneath the garment, slightly drawn aside at the breast, there were emanating two large rays, one red, the other pale. …. After a while, Jesus said to me, `Paint an image according to the pattern you see, with the signature: Jesus, I trust in You’"(Diary, 47).

The painting thus came into being by the will of Jesus Himself to symbolise and synthetise His entire message about the Divine Mercy communicated to the world through Faustina.

The first painting of the Divine Mercy image was made in 1934 by Vilinus artist Eugeniusz Kazimirowski, under the guidance of Faustina. Since that time, many more renditions of Faustina’s vision of the image of the Merciful Jesus have been painted. They can be found in churches and chapels all around the world. In this iconography and cult of the Divine Mercy, special status is attributed to the particularly revered painting in the Convent Chapel of the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy in the Kraków-Łagiewniki Sanctuary of the Divine Mercy.
In the painting, Jesus is robed in a white garment. He is raising his right hand in blessing, and touching the garment on his chest, from which flow forth two large rays: one red and one white. The Lord Jesus explained the two distinctive features of the image in several more visions that Faustina had in 1934 in Vilnius. The Lord Jesus, when asked about their meaning, explained "The two rays denote Blood and Water. The pale ray stands for the Water which makes souls righteous. The red ray stands for the Blood which is the life of souls… - These two rays issued forth from the very depths of My tender mercy when My agonized Heart was opened by a lance on the Cross ." (Diary, 299).

Another detail of the painting involves Jesus’s gaze. "My gaze from this image is like My gaze from the cross." – i.e. the most merciful gaze.

At the bottom of the painting, there is an inscription that reads "Jesus, I trust in You." The image of Merciful Jesus is thus to be praised through trusting prayer and through acts of mercy. Jesus attached great promises to such cult of the image. Already during the first vision, He affirmed that "the soul that will venerate this image will not perish" (Diary, 48), thus making a promise of "eternal salvation". He also promised "great progress in the way of Christian perfection, of the grace of a happy death, and of all other possible graces which people will ask of Him with trust".

The painting you can see in our church was done by Janina Paprocka from Lublin and consecrated by Mieczysław Cisło, the Auxiliary Bishop of the Diocese of Lublin.

Top